top of page

Terma & Syarat

Selamat datang di halaman Syarat dan Ketentuan Penggunaan ("Syarat Laman") untuk laman web therasha.com ("Laman Web"), yang dimiliki dan dikendalikan oleh JERE RIVERA-DUGENIO UNINCORPORATED, sebuah amanah antarabangsa (disebut di sini sebagai "JRD LTD" UNINC, "" kami, "" kami "atau" kami "). Syarat Laman web ini membuat perjanjian antara anda dan JRD LTD UNINC yang berlaku untuk penggunaan laman web kami oleh anda. Kami berhak, pada bila-bila masa, untuk mengubah, mengubah, atau mengemas kini Syarat-Syarat Laman ini, dan anda bersetuju untuk terikat dengan pengubahsuaian, perubahan, atau kemas kini tersebut setelah disiarkan di Laman Web kami.

 

 

1.  Kewajipan Anda 
Sebagai pertimbangan penggunaan laman web oleh anda, anda bersetuju: (a) bahawa mana-mana maklumat yang anda diminta untuk berikan kepada kami mengenai diri anda (seperti semasa pendaftaran atau pembelian) mestilah tepat, terkini dan lengkap, dan (b) bahawa anda akan mengekalkan dan segera mengemas kini maklumat tersebut agar tetap tepat, terkini dan lengkap. Sekiranya anda memberikan maklumat yang tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, atau jika kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa maklumat yang diberikan itu tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, kami berhak untuk menangguhkan atau menghentikan penggunaan laman web kami (atau mana-mana bahagiannya), menghentikan penyertaan atau penglibatan anda dalam seminar atau acara langsung, dan menghentikan penjualan produk kami kepada anda. Dengan mengakses Laman Web, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan Syarat-Syarat Laman web ini dan Dasar Peribadi Laman Web ini dan digabungkan di sini dengan rujukan. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat Laman dan Dasar Peribadi, sila segera
  menghentikan penggunaan laman web ini lebih jauh atau menggunakan perkhidmatannya.

2. Lesen dan Akses Laman Web
Tertakluk pada Syarat-Syarat Laman ini, kami memberikan anda lesen terhad, yang dapat dicabut dan tidak boleh dipindah milik hanya untuk menggunakan laman web secara peribadi, termasuk tanpa batasan mana-mana dan semua Kandungan Laman Web. Untuk tujuan Syarat-Syarat Laman ini, "Kandungan Laman Web" akan mencakup teks, pesan, data, foto, gambar, grafik, informasi, file audio / video atau bahan lain, serta semua tajuk halaman, grafik khusus, logo, suara, gambar dan ikon butang. Anda tidak boleh: (a) melakukan penjualan kembali atau penggunaan komersial dari Laman Web atau Kandungan Laman Web (seperti yang ditentukan di bawah); (b) menggunakan apa-apa derivatif dari Laman Web atau Kandungan Laman Web; (c) menggunakan kaedah penambangan data, robot, atau pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa di dalam Laman Web, (d) menyalin, memperbanyak, menerbitkan semula, memuat naik, mengirim, menyebarkan, atau menyebarkan dengan cara apa pun bahan atau produk yang terdapat di Laman Web; (e) menggunakan, membingkai atau menggunakan teknik pembingkaian untuk melampirkan sebarang tanda dagangan, logo atau maklumat hak milik lain (termasuk susun atur atau reka bentuk mana-mana halaman Laman Web); atau (f) menggunakan sebarang tag meta atau "teks tersembunyi" lain yang menggunakan nama, tanda dagang, atau nama produk yang sama atau serupa dari "JRD LTD UNINC" tanpa kebenaran bertulis JRD LTD UNINC sebelumnya atau sebagaimana yang diizinkan di sini. Kecuali sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Syarat Laman ini, anda tidak akan diberikan hak atau lesen secara tersirat, estoppel, atau sebaliknya dalam atau kepada hak paten, tanda dagang, hak cipta, atau hak milik JRD LTD UNINC atau pihak ketiga mana pun. Segala penggunaan Situs Web yang tidak sah akan menghentikan izin atau lesen yang diberikan oleh Syarat Situs, dan mungkin melanggar hak cipta, merek dagang dan undang-undang lain, dan membuat Anda dikenakan tindakan hukum.

3. Penguatkuasaan Peraturan dan Dasar
Kami boleh menyiasat sebarang pelanggaran dasar atau aduan yang dilaporkan dan mengambil tindakan sewajarnya yang kami anggap sesuai. Walaupun kami tidak berkewajiban untuk mengambil tindakan apa pun, tindakan tersebut dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada, mengeluarkan peringatan, penangguhan atau penamatan perkhidmatan. Kami juga berhak melaporkan setiap kegiatan yang kami duga melanggar undang-undang atau peraturan kepada pejabat penegak hukum, pengawal selia, atau pihak ketiga lainnya. Untuk melindungi sistem dan pengguna kami, memastikan integriti dan operasi perniagaan dan sistem kami dan / atau untuk bekerjasama dengan permintaan pemerintah, kami dapat mengakses dan mendedahkan maklumat yang kami anggap perlu atau sesuai, termasuk, tanpa batasan, maklumat profil pengguna ( iaitu nama, alamat e-mel, dll), alamat IP dan maklumat lalu lintas, dan sejarah penggunaan. Hak JRD LTD UNINC untuk mendedahkan apa-apa maklumat yang tidak dirahsiakan atau tidak mempunyai hak istimewa akan mengatur apa-apa syarat Dasar Peribadi JRD LTD UNINC.

4. Penyerahan Lesen dan Idea
Anda bersetuju untuk memberikan kepada JRD LTD UNINC lesen yang tidak eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti, berkekalan, dengan hak untuk menyalurkan semula, memperbanyak, menyebarkan, menghantar, membuat karya terbitan, dan secara terbuka memaparkan komen yang anda kirimkan ke Laman Web oleh semua cara dan di mana-mana media yang kini dikenali atau dikembangkan selepas ini. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mempunyai jalan keluar terhadap JRD LTD UNINC atas sebarang tuduhan pelanggaran atau penyalahgunaan hak hak milik dalam sebarang komen yang anda kirimkan kepada kami. Anda menyatakan dan menjamin bahawa penyiaran komen anda atau penggunaannya yang lain tidak akan melanggar hak privasi, hak publisiti, hak cipta, hak kontrak atau hak lain mana-mana orang atau entiti.

5. Batasan Perkhidmatan
Anda mengakui bahawa JRD LTD UNINC dapat menetapkan had mengenai penggunaan laman web dan perkhidmatannya oleh anda dan berhak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan akses anda ke Laman Web (atau bahagiannya) dengan atau tanpa pemberitahuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada bahan, audio, video, fungsi atau ketersediaan waktu, atau peralatan yang diperlukan untuk akses atau penggunaannya.

6. Rakaman Audio dan Video JRD LTD UNINC
Sekiranya anda ingin mengakses bahagian fail audio dan video percuma di Laman Web, anda akan dapat melakukannya tanpa menjadi pengguna berdaftar. Fail audio dan video yang disediakan di Laman web ini hanya untuk tujuan maklumat, dan tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, menyembuhkan, atau merawat keadaan perubatan atau keadaan lain. Fail audio dan video ditujukan untuk kegunaan peribadi anda sahaja. Anda tidak boleh mengizinkan orang lain untuk menggunakan fail audio dan video atau mana-mana pengaturcaraan kami, dan anda tidak boleh menggunakan komersil atau penggunaan lain yang tidak dibenarkan, dengan penerbitan, penghantaran semula, pengedaran, prestasi, cache, atau sebaliknya, dari kami fail audio dan video atau pengaturcaraan lain, dan Anda tidak boleh memuat turun, menyalin, menghasilkan semula, atau mengedit mana-mana fail atau program audio dan video kami. Anda bersetuju dan mengakui bahawa mana-mana dan semua fail dan pengaturcaraan audio dan video yang anda tonton melalui Laman Web dimiliki atau dilesenkan kepada JRD LTD UNINC, dan anda tidak mempunyai tuntutan atas hak harta intelek atau hak lain atas kandungan audio dan fail video dengan apa cara sekalipun.

7. Ganti rugi dan Pembebasan Anda
Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang komen yang anda sampaikan kepada JRD LTD UNINC. Anda bersetuju untuk mempertahankan, mengganti rugi dan menahan JRD LTD UNINC yang tidak berbahaya, termasuk anak syarikat, bahagian dan sekutunya, serta pengarah, pegawai, anggota, pengurus, pekerja dan ejennya dan (masing-masing, "Pihak yang Dibebaskan"), dari sebarang tuntutan, tindakan, permintaan, kerugian, perbelanjaan atau kerosakan (termasuk yuran peguam dan kos yang berkaitan) yang dibuat atau ditanggung oleh mana-mana pihak ketiga yang timbul daripada atau berkaitan dengan tingkah laku anda, pelanggaran anda terhadap Syarat Laman web ini, pelanggaran hak anda pihak ketiga, atau pelanggaran mana-mana perwakilan dan jaminan anda di sini. Sekiranya anda mempunyai perselisihan dengan satu atau lebih pengguna, anda bersetuju untuk membebaskan Pihak yang Dibebaskan dari tuntutan, tuntutan dan ganti rugi yang sebenarnya atau terancam (yang sebenarnya dan berpengaruh) dari segala jenis dan sifat, yang diketahui dan tidak diketahui, disyaki dan tidak disyaki, didedahkan dan tidak didedahkan, timbul dari atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan pertikaian tersebut. Sekiranya anda adalah penduduk California, anda mengetepikan California Civil Code §1542, yang mengatakan: “Pelepasan umum tidak meliputi tuntutan yang tidak diketahui atau disyaki oleh pemiutang pada saat melaksanakan pembebasan, yang mana jika diketahui olehnya pasti mempengaruhi penyelesaiannya dengan penghutang secara material ”, dan anda bersetuju untuk mengetepikan undang-undang lain yang berkaitan di bidang kuasa lain.

8. Pemilikan
Baiklah, tajuk dan minat dalam Laman Web dan kandungan Laman Web (termasuk tetapi tidak terhad kepada dokumen, maklumat, bahan, grafik, suara, video, gambar dan artikel) dimiliki dan / atau dikendalikan oleh JRD LTD UNINC dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Amerika Syarikat dan bidang kuasa asing. Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa JRD LTD UNINC (atau pihak ketiga yang berkenaan seperti yang ditentukan oleh JRD LTD UNINC mengikut budi bicara mutlaknya) adalah pemilik mana-mana kandungan Laman web yang disiarkan, dan bahawa anda tidak memperoleh hak pemilikan atau lesen ke atas mana-mana Laman Web tersebut Kandungan dengan memuat turun, membaca atau, sebaliknya, menggunakannya. Anda boleh memaparkan dan memuat turun bahagian kandungan Laman Web dari kawasan yang berlainan dari Laman Web semata-mata untuk kegunaan bukan komersial anda sendiri. Sebarang pengedaran semula, penghantaran semula, pengeposan, atau penerbitan kandungan Laman Web dilarang sama sekali tanpa persetujuan tertulis dari kami untuk kes demi kes. Anda seterusnya bersetuju untuk tidak mengubah atau menghapus notis hak milik dari kandungan Laman Web yang dimuat turun dari Laman Web. Semua reka bentuk, teks, grafik, dan pemilihan dan susunannya, dimiliki atau dilesenkan oleh JRD LTD UNINC, Hak Cipta 2021, SEMUA HAK DIPEROLEH.

9. Tanda Dagangan
Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, logo, nama dagang, dan sebutan hak milik lain yang digunakan di sini adalah tanda dagangan JRD LTD UNINC. JRD LTD UNINC dalam keadaan tertentu boleh membenarkan pihak ketiga menggunakan tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan nama dagang mereka di Laman Web, dengan kebenaran bertulis JRD LTD UNINC.
 

10. Pautan ke Laman Pihak Ketiga
Terdapat pautan di seluruh Laman Web yang membolehkan anda meninggalkan Laman Web. Pautan-pautan ini disediakan sebagai penghargaan sahaja, dan laman web yang mereka pautkan adalah bebas dan tidak berada di bawah kawalan JRD LTD UNINC dengan cara apa pun. Oleh itu, JRD LTD UNINC sama sekali tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web yang dipautkan atau pautan yang terdapat dalam laman web yang dipautkan, termasuk perubahan atau kemas kini ke laman web tersebut. JRD LTD UNINC menyediakan pautan ini hanya sebagai kemudahan, dan penyertaan pautan apa pun tidak menyiratkan atau menyatakan pertalian, sokongan atau penajaan oleh JRD LTD UNINC dari laman web ini dan / atau kandungannya di dalamnya. Pautan anda ke laman web lain adalah atas risiko anda sendiri dan anda mengakui bahawa anda menanggung semua risiko yang berkaitan dengan akses dan penggunaan kandungan yang disediakan di laman web pihak ketiga tersebut dan bersetuju bahawa JRD LTD UNINC tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan apa-apa jenis yang mungkin anda alami daripada berurusan dengan pihak ketiga tersebut.

11. Harga dan Bayaran
Anda bersetuju untuk membayar semua caj ke akaun anda, termasuk cukai yang berlaku, sesuai dengan syarat penagihan yang berlaku pada saat pembelian atau caj dilakukan. Kami berhak untuk mengenakan fi atau caj baru yang berkuat kuasa setelah diberitahu kepada anda. Apabila diminta untuk berbuat demikian, anda mesti memberikan maklumat kad kredit yang sah kepada kami. Sekiranya pembayaran yang tidak dapat dicaj ke kad kredit anda dikembalikan kepada kami atas sebab apa pun, kami berhak untuk menangguhkan atau menghentikan pesanan anda, dengan itu menghentikan semua kewajipan selanjutnya oleh JRD LTD UNINC.
  Anda bertanggungjawab menjaga kerahsiaan kata laluan anda. Sekiranya anda mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa akaun anda tidak lagi selamat (contohnya, sekiranya berlaku kehilangan, pencurian atau pendedahan yang tidak dibenarkan atau penggunaan kata laluan, ID anda, atau sebarang kad kredit, debit atau kad caj yang disimpan di mana sahaja di Laman Web kami ), anda mesti menukar kata laluan anda dengan segera dan memberitahu kami mengenai masalahnya untuk mengelakkan kemungkinan berlakunya sebarang caj yang tidak dibenarkan ke akaun anda.

12. Penafian
LAMAN WEB DAN BAHAN, PRODUK, DAN PERKHIDMATAN YANG TERSEDIA DARI LAMAN WEB DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN TANPA JAMINAN SETIAP JENIS, APA YANG DILAKSANAKAN ATAU DILAKSANAKAN. KEPADA TUJUAN YANG TERLALU MENGENAI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, JRD LTD UNINC MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, EKSPRESI ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD UNTUK, JAMINAN TERSIRAT, KEPERLUAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, PESANAN DAN PESANAN UNTUK PESANAN KEPADA TUGAS YANG TERLALU MENGENAI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, JRD LTD UNINC MENAFIKAN SETIAP JAMINAN UNTUK KESELAMATAN, KEPERLUAN, KETEPATAN, KETEPATAN, DAN PRESTASI LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN DAN PRODUK. JRD LTD UNINC TIDAK MENYATAKAN ATAU MENJAMIN BAHAWA FUNGSI YANG TERDAPAT DI LAMAN WEB AKAN TIDAK TERGANGGU ATAU TANPA KESILAPAN, KESAN YANG TIDAK BOLEH DIPERBAIKI, ATAU BAHASA LAMAN WEB ATAU SERVER (S) YANG MEMBUAT LAMAN WEB YANG TERSEDIA SECARA PERCUMA KOMPONEN BAHAYA. JRD LTD UNINC TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU PERWAKILAN TENTANG PENGGUNAAN BAHAN ATAU KANDUNGAN DI LAMAN WEB DALAM SYARAT KETETAPAN, KETEPATAN, KECERGASAN, KEGUNAAN, KETEPATAN, KEPERLUAN ATAU LAIN-LAIN. DI BAWAH TIADA PEKELILING HENDAKLAH JRD LTD TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP KERUGIAN ATAU KEROSAKAN, TERMASUK Cedera PERIBADI ATAU KEMATIAN, BERHASIL DARI PENGGUNAAN SETIAP PERKHIDMATAN ATAU PRODUK YANG DITEMUKAN DI LAMAN WEBNYA. JRD LTD UNINC TIDAK DAPAT MENJAMIN DAN TIDAK MENGHASILKAN SETIAP KEPUTUSAN KHUSUS BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN ATAU PRODUKNYA. KEPADA LUAR NEGERI YANG DIPEROLEHI DENGAN UNDANG-UNDANG, JRD LTD UNINC MENAFIKAN SETIAP JAMINAN UNTUK PERKHIDMATAN LAIN ATAU BARANG YANG DITERIMA MELALUI ATAU DIIKLANKAN DI LAMAN WEB, ATAU DIAKSES MELALUI APA Pautan DI LAMAN WEB. JRD LTD UNINC TIDAK MEMBERI KOMITMEN UNTUK MENGEMASKINI MAKLUMAT YANG TERUS DI LAMAN WEB.

13. Had Liabiliti
DI BAWAH TIADA PEKELILING HENDAKLAH JRD LTD UNINC,
  OR ITS PEGAWAI, PENGARAH, AHLI, PENGURUS, pekerja atau ejen BERTANGGUNGJAWAB LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, HUKUMAN, KHAS, TURUTAN ATAU TELADAN (MESKIPUN penyambungan semula TELAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT), AKIBAT APA-APA aspek DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA ATAU PERKHIDMATAN ATAU PRODUKNYA, APABILA KEROSAKAN DITETAPKAN DARI PENGGUNAAN ATAU KESALAHAN LAMAN LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN ATAU PRODUK, DARI KETIDAK MENGGUNAKAN LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN ATAU PRODUK, ATAU GANGGUAN, SUSPENSI, MODIFIKASI , ATAU PENAMATAN LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN ATAU PRODUK. PEMBATASAN TERSEBUT JUGA BERLAKU DENGAN TERHADAP KERUGIAN YANG DITANGGUHKAN OLEH ALASAN PERKHIDMATAN LAIN ATAU PRODUK YANG DITERIMA MELALUI ATAU DIKENALI DENGAN BERHUBUNG DENGAN LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN ATAU PRODUK ATAU SETIAP HUBUNGAN DI LAMAN WEB, SEBAGAI DENGAN MAKLUMAT BERHUBUNG DENGAN LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN ATAU PRODUK ATAU SETIAP PUTUS DI LAMAN WEB. BATASAN INI HENDAKLAH DILAKSANAKAN KEPADA PERBELANJAAN SEPENUHNYA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG. JIKA PENGGUNAAN BAHAN ANDA DARI LAMAN WEB INI HASIL DIPERLUKAN PERKHIDMATAN, PERBAIKAN ATAU PEMBETULAN PERALATAN ATAU DATA, ANDA MENGAMBIL SEBARANG BIAYA. BEBERAPA NEGERI TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN KEROSAKAN INSIDENAL ATAU SAMBUNGAN, JADI PEMBATASAN ATAU PENGECUALIAN DI ATAS TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA.

14. Perlindungan Harta Intelek
JRD LTD UNINC menghormati hak harta intelek orang lain, dan menghendaki semua pengguna melakukan perkara yang sama. Anda tidak boleh menyematkan, mengepos, menghantar e-mel, menghantar atau menyediakan bahan yang melanggar hak cipta, paten, tanda dagang, rahsia perdagangan atau hak milik lain mana-mana orang atau entiti. JRD LTD UNINC berhak untuk menghentikan penggunaan laman web oleh pengguna untuk tindakan tersebut. Sekiranya anda yakin karya anda telah disalin dan diposkan di Laman Web dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila kirimkan Ejen hak cipta JRD LTD UNINC pemberitahuan mengenai pelanggaran yang dituntut dengan semua maklumat berikut: (a) pengenalpastian karya berhak cipta yang dituntut kepada telah dilanggar, atau, jika banyak karya berhak cipta dilindungi oleh satu pemberitahuan, daftar perwakilan karya tersebut; (b) pengenalpastian bahan pelanggaran yang dituntut dan maklumat cukup mencukupi untuk membolehkan kami mencari bahan tersebut di Laman Web; (c) maklumat yang cukup mencukupi untuk membolehkan kami menghubungi anda, seperti alamat, nombor telefon, dan, jika ada, alamat e-mel; (d) pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang; (e) pernyataan oleh anda, yang dibuat berdasarkan hukuman palsu, bahawa maklumat di atas dalam pemberitahuan anda adalah tepat dan bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta; dan (f) tandatangan fizikal atau elektronik anda. Ejen Hak Cipta JRD LTD UNINC untuk pemberitahuan pelanggaran yang dituntut boleh dihubungi seperti berikut:, JERE RIVERA DUGENIO UNINCORPORATED, 405 Marsh Ave., Reno, NV 89509, Attn: Agen Hak Cipta.

15. Penamatan
Walau apa pun Syarat Laman ini, kami berhak, tanpa notis dan mengikut budi bicara kami, untuk menggantung atau menghentikan lesen anda untuk menggunakan Laman Web (yang termasuk menghapus atau mematikan akaun anda, menyekat alamat e-mel atau IP anda, dan / atau menyekat atau menghalang akses dan penggunaan Laman web anda di masa hadapan). Anda bersetuju bahawa JRD LTD UNINC tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana penggantungan atau penamatan akses anda ke Laman Web. Selanjutnya, anda bersetuju untuk tidak cuba menggunakan Laman Web setelah penangguhan atau penamatan tersebut kecuali anda telah mendapat kebenaran bertulis dari JRD LTD UNINC terlebih dahulu.

16. Maklumat Undang-undang
JRD LTD UNINC, Jere Rivera-Dugenio dan mana-mana pengajar seminar atau pembantu mengajar yang sah adalah pengamal Universiti BioRegenesis dan proses
  JRD LTD UNINC® dan dalam kapasiti sedemikian mereka dan JRD LTD UNINC  kakitangan tidak mengamalkan perubatan, menetapkan ubat, melakukan pembedahan, atau melakukan rawatan atau aktiviti lain yang memerlukan lesen perubatan profesional. Perkhidmatan JRD LTD UNINC tidak dilesenkan oleh mana-mana agensi AS atau antarabangsa atau badan kerajaan. Segala maklumat berkaitan (iaitu maklumat yang dipelajari berkaitan dengan  Seminar, program, bahan dan perkhidmatan penyembuhan yang berkaitan dengan JRD LTD UNINC) disampaikan kepada peserta dalam apa jua bentuk (termasuk tetapi tidak terhad kepada karya bertulis tertentu yang kini berjudul "BioRegenesis" dan belajar, dilihat, didengarkan, dibaca atau diperoleh secara lain (secara kolektif "dipelajari" ") Oleh peserta pada bila-bila masa sebelum, seiring dengan atau setelah seminar tidak dirancang untuk, dan tidak memberikan, nasihat perubatan. Jangan sekali-kali mengabaikan nasihat perubatan profesional, atau kelewatan mencarinya, kerana sesuatu yang telah anda pelajari dari seminar atau maklumat yang berkaitan. Tiada apa yang anda pelajari dari seminar dan maklumat yang berkaitan bertujuan untuk menggantikan perkhidmatan profesional penjagaan kesihatan yang terlatih atau menjadi pengganti nasihat perubatan, diagnosis dan / atau rawatan oleh doktor atau pengamal psikologi. JRD LTD UNINC mengesyorkan agar anda berjumpa doktor dalam semua perkara yang berkaitan dengan kesihatan anda, terutamanya berkenaan dengan gejala yang mungkin memerlukan diagnosis, rawatan atau perubatan perhatian. JRD LTD UNINC tidak membuat tuntutan, janji, pernyataan atau jaminan berkenaan dengan setiap maklumat yang ditawarkan atau diberikan dalam seminar, pada acara, produknya, dan maklumat berkaitan mengenai keperluan penjagaan kesihatan anda. Sekiranya anda mempunyai kebimbangan mengenai kecergasan psikologi atau fizikal anda untuk menyertai seminar, atau pada suatu acara, anda harus terlebih dahulu berunding dengan profesional perubatan atau psikologi anda sendiri. Jere Rivera-Dugenio hanya menyokong orang-orang itu untuk mengajar bengkel-bengkel ini yang telah dilatih dan diberi kuasa olehnya untuk melakukannya. Sila hubungi kami di info@jrdltdconsulting.com sebelum mengikuti kursus yang ingin menawarkan kursus dalam Sains / Fizik Morfogenetik Quantum  atau JRD LTD UNINC yang diajar oleh orang lain selain Jere Rivera-Dugenio dan JRD LTD UNINC Fakulti. Kami akan memberitahu anda sama ada anda menghadiri seminar yang diajar oleh tenaga pengajar yang berkelayakan.

17. Pelbagai
Syarat Laman web merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan JERE RIVERA DUGENIO TIDAK DITETAPKAN dan mengatur penggunaan laman web anda serta perkhidmatan dan produknya, menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya antara anda dan JRD LTD UNINC,
  LLC. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Negara New Mexico, tidak termasuk ketentuannya mengenai konflik undang-undang. Berkenaan dengan setiap perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian ini, penggunaan Laman web, atau perkhidmatan atau produk yang disediakan melalui Laman Web, setiap perselisihan tersebut harus dibawa secara eksklusif di pengadilan bidang kuasa yang berwibawa di New Mexico, dan dengan ini anda menyetujui bidang kuasa peribadi mana-mana mahkamah tersebut. Pihak yang berlaku akan diberikan bayaran peguam yang munasabah, kos dan perbelanjaan saksi ahli, dan semua kos dan perbelanjaan lain yang dikeluarkan secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan proses tersebut. Apa-apa sebab tindakan atau tuntutan yang anda miliki terhadap JRD LTD UNINC berkenaan dengan Laman Web mesti dimulakan dalam satu (1) tahun setelah tuntutan atau sebab tindakan itu timbul. Kegagalan kami untuk menegaskan atau menegakkan pelaksanaan yang tegas dari mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengabaian peruntukan atau hak apa pun. Baik tingkah laku antara pihak dan amalan perdagangan harus bertindak untuk mengubah peruntukan Perjanjian ini. Kami mungkin menyerahkan hak dan tugas kami di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana pihak pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan kepada anda. Anda mengakui bahawa peruntukan, pendedahan dan penafian yang dinyatakan di atas adalah wajar dan munasabah dan persetujuan anda untuk mengikutinya dan terikat kepada mereka bukanlah hasil dari penipuan, tekanan atau pengaruh yang tidak semestinya dilakukan oleh anda oleh mana-mana orang atau entiti. Kedua-dua pihak bersetuju bahawa tidak ada perwakilan, janji, jaminan atau janji oleh anda atau JRD LTD UNINC yang bertentangan dengan yang dinyatakan di atas. Anda bersetuju bahawa Syarat dan Dasar Privasi Laman web tidak akan ditafsirkan terhadap pihak penggubal (iaitu, JRD LTD UNINC).

Kemas kini terakhir: 30 September 2021

bottom of page